Strašice Obec Strašice

Zprávy

Změna obslužnosti autobusových zastávek na Huti

14.6.2019 Obecní úřad Strašice

Oznamujeme občanům, že v průběhu pondělí 17.6. (od 12 hodin) dojde ke změně obslužnosti autobusových zastávek na Huti z důvodu uzavírky komunikace z důvodu rekonstrukce opěrné zdi na Huti. Zastávka Strašice, Mikulíkův mlýn, bude zrušena bez náhrady. Zastávka Strašice, Huť, bude přesunuta do křižovatky u Titlů, zde bude na straně u pana Langa zřízena provizorní zastávka pro oba směry. Autobusy se budou otáčet v křižovatce u Titlů. Směrem k zastávce Strašice, Huť, bude silnice již uzavřena a vznikne zde slepá ulice. Objízdná trasa pro veškerou dopravu je stanovena přes centrum obce. Změna v obslužnosti autobusových zastávek bude trvat po celou dobu stavby.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Pronájem restaurace v obci Hůrky

11.6.2019 Obecní úřad Strašice

Obec Hůrky nabízí k pronájmu restauraci. Žádosti o pronájem je možné předložit na Obecní úřad Hůrky do 24.6.2019. Více informací naleznete na stránkách obce www.hurky.rokycansko.cz v sekci Úřední deska.

Prodej dříví - VLS ČR, s.p. - LS Strašice

6.6.2019 Obecní úřad Strašice

Ceník prodeje dříví:

Vláknina 2 m - 620 Kč/m3 = 397 Kč/prm (metr)

Surový kmen jehličnatý 5, 6, 7, 8 m - 600 Kč/m2 = 384 Kč/prm (metr)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Objednávky a dotazy na tel. č. 371 793 311 nebo 733 618 610

Zájezd do Regensburgu - změna času odjezdu!

29.5.2019 Obecní úřad Strašice

STÁLE VOLNÁ MÍSTA, DOPLNILI JSME PROGRAM ZÁJEZDU!

Vážení spoluobčané,

Komise pro partnerské obce Vám nabízí poznávací zájezd do Regensburgu, který pro nás uspořádá naše partnerská obec Hohenfels v Bavorsku.

Akce proběhne v neděli  16.června 2019

Bude vypraven autobus, který bude ze Strašic od budovy radnice odjíždět v 6.30 hodin ráno, pojede s námi překladatelka, která bude německý výklad překládat do českého jazyka.

Zájemci hlaste se, prosím, na obecním úřadě nebo v místní knihovně, nejpozději však do 5.června 2019.

V přihlášce uveďte jméno, adresu a telefonický kontakt.

Telefonní čísla a emailové adresy:

obecní úřad:  371 793 101 nebo 371 793 102, obec@strasice.eu

knihovna: 371 793 400, info@knihovnastrasice.eu

Bližší informace – pavla.hrazdilova@seznam.cz nebo na tel. 776 111 292

Cesta autobusem bude hrazena obcí Strašice.

Nezapomeňte na platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Doporučujeme vzít si svačinu a přiměřené kapesné.

Mgr. Pavla Hrazdilová, předsedkyně Komise pro partnerské obce

Dovolená

28.5.2019 Obecní úřad Strašice

Oznamujeme občanům, že ve dnech 30.5. a 31.5. bude Lékarna Strašice z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

V pátek 31.5. bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena i Skládka Strašice.

Děkujeme za pochopení!

Očkování psů

23.5.2019 Obecní úřad Strašice

V pátek 24. května proběhne hromadné očkování psů proti vzteklině ordinací MVDr. Uzla. V 17,00 hod. na Huti, v 17,15 hod. na Návsi, v 17,30 hod. ve Dvoře.

Cena vakcíny je 150 Kč.

Brdský střelec - soutěž

15.5.2019 Obecní úřad Strašice

Pionýr, z. s. PS Bílá Cerkev Strašice ODDÍL HVĚZDY A HVĚZDIČKY  pořádají soutěž BRDSKÝ STŘELEC.

Jedná se o soutěž v různých střeleckých disciplínách pro děti i dospělé a pro jednotlivce i týmy, novinkou jsou rodinné týmy, a proto si přijďte rodiče zasoutěžit se svými dětmi.

Kde: Strašice - Klubovna u Netopýra (vedle Muzea Středních Brd)

Kdy: 18. 5. 2019 (sobota)

Zahájení: 9:30

Startovné: 50,- Kč (v ceně je opékání buřtů a pití)

Kontaktní osoba: Michaela Sztankovicsová 774 847 719

Pohádkový les 2019

14.5.2019 Obecní úřad Strašice

Místní knihovna Strašice a PS Trojlístek Strašice pořadájí akci "Pohádkový les". Akce se uskuteční 1.6.2019 od 10 hodin v zahradě Muzea Středních Brd ve Strašicích.

Více informací naleznete v přiloženém plakátu.

Výměna bankomatu!

3.5.2019 Obecní úřad Strašice

V úterý 7.5.2019 bude probíhat v obci Strašice od 8,30 hod. výměna bankomatu. Výběry hotovosti nebude možné během výměny zařízení provádět!

Zápis do MŠ Strašice 2019/2020

29.4.2019 Obecní úřad Strašice

Při­jí­ma­cí ří­ze­ní k před­škol­ní­mu vzdě­lá­vá­ní v  Ma­teř­ské ško­le Strašice, okres Roky­ca­ny, pro škol­ní rok 2019/2020 se bu­de ko­nat dne  6. květ­na 2019 od 10.00 do 16.00 v ředitelně ma­teř­ské ško­ly

Při­jí­ma­cí ří­ze­ní je ur­če­no před­škol­ním dě­tem zpra­vi­dla od 3 do 6 let vě­ku.

Pří­pad­né vý­jim­ky je nut­né osob­ně do­mlu­vit s ře­di­tel­kou ško­ly. 

Pod­le Zá­ko­na č.561/2004 Sb. o před­škol­ním, zá­klad­ním, střed­ním, vyš­ším od­bor­ném a ji­ném vzdě­lá­vá­ní  ( Škol­ský zá­kon) ve zně­ní zá­ko­na č.230/2016 Sb., s účin­nos­tí od 1. 1. 2017 § 34a upo­zorňuje­me zá­kon­né zá­stup­ce na po­vin­nost před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní, kte­rá se pro škol­ní rok 2019/2020 vzta­hu­je na dě­ti na­ro­ze­né od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

K zá­pi­su si při­nes­te:

rod­ný list dí­tě­te

kar­tu zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny dí­tě­te

ob­čan­ský prů­kaz /doložení trvalého bydliště/

Bližší informace:

tel. 371 793 108

e-mail: skolka.strasice@cmail.cz

Jana Mrázková ředitelka MŠ Strašice

1 2 ... 10

Důležité informace

Zájezd do Regensburgu

16.6.2019

Prostřednictvím Komise pro partnerské obce a obce Markt Hohenfels nabízíme zájezd do Regensburgu. Více informací ve složce ZPRÁVY!
Všechny důležité informace

Novinky e-mailem

Partnerská obec

Hohenfels