Strašice Obec Strašice

Zprávy

Dovolená

28.5.2019 Obecní úřad Strašice

Oznamujeme občanům, že ve dnech 30.5. a 31.5. bude Lékarna Strašice z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

V pátek 31.5. bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena i Skládka Strašice.

Děkujeme za pochopení!

Očkování psů

23.5.2019 Obecní úřad Strašice

V pátek 24. května proběhne hromadné očkování psů proti vzteklině ordinací MVDr. Uzla. V 17,00 hod. na Huti, v 17,15 hod. na Návsi, v 17,30 hod. ve Dvoře.

Cena vakcíny je 150 Kč.

Brdský střelec - soutěž

15.5.2019 Obecní úřad Strašice

Pionýr, z. s. PS Bílá Cerkev Strašice ODDÍL HVĚZDY A HVĚZDIČKY  pořádají soutěž BRDSKÝ STŘELEC.

Jedná se o soutěž v různých střeleckých disciplínách pro děti i dospělé a pro jednotlivce i týmy, novinkou jsou rodinné týmy, a proto si přijďte rodiče zasoutěžit se svými dětmi.

Kde: Strašice - Klubovna u Netopýra (vedle Muzea Středních Brd)

Kdy: 18. 5. 2019 (sobota)

Zahájení: 9:30

Startovné: 50,- Kč (v ceně je opékání buřtů a pití)

Kontaktní osoba: Michaela Sztankovicsová 774 847 719

Pohádkový les 2019

14.5.2019 Obecní úřad Strašice

Místní knihovna Strašice a PS Trojlístek Strašice pořadájí akci "Pohádkový les". Akce se uskuteční 1.6.2019 od 10 hodin v zahradě Muzea Středních Brd ve Strašicích.

Více informací naleznete v přiloženém plakátu.

Výměna bankomatu!

3.5.2019 Obecní úřad Strašice

V úterý 7.5.2019 bude probíhat v obci Strašice od 8,30 hod. výměna bankomatu. Výběry hotovosti nebude možné během výměny zařízení provádět!

Zápis do MŠ Strašice 2019/2020

29.4.2019 Obecní úřad Strašice

Při­jí­ma­cí ří­ze­ní k před­škol­ní­mu vzdě­lá­vá­ní v  Ma­teř­ské ško­le Strašice, okres Roky­ca­ny, pro škol­ní rok 2019/2020 se bu­de ko­nat dne  6. květ­na 2019 od 10.00 do 16.00 v ředitelně ma­teř­ské ško­ly

Při­jí­ma­cí ří­ze­ní je ur­če­no před­škol­ním dě­tem zpra­vi­dla od 3 do 6 let vě­ku.

Pří­pad­né vý­jim­ky je nut­né osob­ně do­mlu­vit s ře­di­tel­kou ško­ly. 

Pod­le Zá­ko­na č.561/2004 Sb. o před­škol­ním, zá­klad­ním, střed­ním, vyš­ším od­bor­ném a ji­ném vzdě­lá­vá­ní  ( Škol­ský zá­kon) ve zně­ní zá­ko­na č.230/2016 Sb., s účin­nos­tí od 1. 1. 2017 § 34a upo­zorňuje­me zá­kon­né zá­stup­ce na po­vin­nost před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní, kte­rá se pro škol­ní rok 2019/2020 vzta­hu­je na dě­ti na­ro­ze­né od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

K zá­pi­su si při­nes­te:

rod­ný list dí­tě­te

kar­tu zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny dí­tě­te

ob­čan­ský prů­kaz /doložení trvalého bydliště/

Bližší informace:

tel. 371 793 108

e-mail: skolka.strasice@cmail.cz

Jana Mrázková ředitelka MŠ Strašice

Pálení čarodějnic 2019

24.4.2019 Obecní úřad Strašice

Zveme všechny na akci "Pálení čarodějnic", kterou pořádá SDH Strašice v úterý 30. dubna od 17 hodin u budovy hasičské zbrojnice.

Informace k odjezdu na WANDERTAG

24.4.2019 Obecní úřad Strašice

Připomínáme občanům přihlášeným na zájezd do Hohenfelsu na akci Wandertag, že odjezd je v sobotu 27. dubna v 7.00 hod. od obecního úřadu, sraz účastníků v 6.45 hod. 
Nezapomeňte si platný pas nebo občanský průkaz, svačinu a kapesné v eurech.

Pozvánka na akce

23.4.2019 Obecní úřad Strašice

Zveme všechny zájemce na křest knihy "Pytlácké historky z Brd II. aneb Vyprávění z druhé kapsy". Křest se bude konat 2.5. od 17 hodin v malém sále Společenského domu Strašice. Přítomen bude i spoluator Josef Šefl.

Dále Komise pro kulturu, sport a turismus zve na vlastivědnou vycházku do Brd, která se uskuteční 11.5. ve 13,30 hodin. Sraz účastníků je hospodě u Krčilů na Benátkách.

Lékárna - dovolená

17.4.2019 Obecní úřad Strašice

Oznamujeme, že z důvodu čerpání dovolené bude Lékárna Strašice dne 22.4. uzavřena.

1 2 3 ... 11

Důležité informace

Lékárna - dovolená

26.7.2019

Z důvodu čerpání dovolené bude lékárna ve Strašicích ve dnech 22.7.-26.7.2019 uzavřena.
Všechny důležité informace

Novinky e-mailem

Partnerská obec

Hohenfels